ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ АВВИ ГРУП ЕООД и "ТОВАРОДАТЕЛ- ЗАЯВИТЕЛ"
1. Тази заявка представлява договор за транспорт и всички разходи по предоставяне на транспортното оборудване (автомобил, контейнер, вагон и т.н.) на товарен пункт и всички разходи по организирането на превоза ще бъдат за сметка на заявителя в случай, че товарът не е готов за експедиция или по каквато и да е причина липсва на товарния пункт.
2. Договореното навло е дължимо към "АВВИ ГРУП" ЕООД изцяло, независимо че количеството на товара е по-малко от предварително заявеното. Ако действителното количество надвишава заявеното, "АВВИ ГРУП"ЕООД може да замени транспортното средство или да завиши договореното навло, като всички допълнителни разходи са за сметка на заявителя .
3. Допълнителни условия Неустойки:
3.1 Неустойка за забавено плащане 1% на ден.   
3.2 При неосъществен транспорт и/или отказ от поръчка след подписване на "ЗАЯВКА ДОГОВОР" за транспорт и автомобил пристигнал на товарен адрес Заявителят дължи 100% от договореното навло на "АВВИ ГРУП" ЕООД.
3.3 При неосъществен транспорт и/или отказ от поръчка след подписване на "ЗАЯВКА ДОГОВОР" за транспорт, но автомобила не е на товарен адрес и не е по- късно от 24 часа от часа за товарене, Заявителят дължи неустойка в размер на 50% от договореното навло! 
3.4 Задържан/ забавен групажен камион и/или бус повече от 2 (два) часа на товарен и/или разтоварен адрес, заявителят дължи неустойка в размер на 200 (двеста) лева за всеки започнал следващ час.
3.5 Задържан/ забавен комплектен камион и/или бус повече от 6 (шест) часа на товарен и/или разтоварен адрес, заявителят дължи неустойка в размер на 300 (триста) лева за всеки започнал час.
4. При неспазване на горепосочените условия, възниквалите спорове ще се решават в арбитражния съд в гр.София.
 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР МЕЖДУ АВВИ ГРУП ЕООД и "ПРЕВОЗВАЧ"
Неустойки за забава при доставянето/натоварване: 200.00лв. за всяко започнато денонощие.

5. Задължения на Превозвача:

5.1. При изпълнение на задълженията си превозвачът е длъжен да действа с грижата на добрия търговец/превозвач.

5.2. Превозвачът гарантира, че използваните транспортни средства и наетия от него персонал отговарят на всички нормативни изисквания, в това число Превозвачът разполага с всички разрешителни, лицензи и необходими документи за извършване на заявения превоз. Превозното средство трябва да се намира в изправно техническо състояние след редовен технически преглед.

5.3. При транспорт на опасни товари превозвачът гарантира, че водачите на превозните средства са обучени и отговарят на условията на АДР Конвенцията, а превозните средства отговарят на изискванията на АДР Конвенцията.

5.4. Превозвачът е длъжен да представи на АВВИ ГРУП ЕООД валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ за заявения с настоящата заявка превоз, като спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор. Превозвачът е длъжен да паркира автомобила само на охраняеми паркинги и да не оставя превозното средство без надзор. 

5.5. Превозвачът гарантира, че неговите служители/ подизпълнители ще изпълняват задълженията си според изискванията на закона и настоящата заявка, както и се въздържат от действия, които могат да навредят на доброто име на АВВИ ГРУП ЕООД, на изпращача и/или получателя на товара, ще бъдат в изряден външен вид, и ще спазват общоприетите правила за добро поведение.

5.6. По време на приемането на товара превозвачът е длъжен:

   - да следи за правилното нареждане и укрепване на товара, което да предотврати

разместването му;

   - да провери точността на данните в товарителницата относно брой и маркировка

на колетите, и впише в случай на несъответствие забележка в товарителницата;

   - да провери видимото състояние на превозваната стоката и нейната опаковка, и

впише забележка в случай на нарушена опаковка или недостатъчна такава;

   - да нанесе забележките си в товарителницата при невъзможност да брои, в

случай, че няма достъп до товарното помещение или не се спазват неговите указания по време на товарене;

   - да подпише и подпечати всички екземпляри на товарителницата.

5.7. По време на транспорта превозвачът е длъжен:

   - да спазва изискването автомобилът да бъде снабден с колани минимум по един

на всеки линиен метър. В случай на не спазване превозвачът дължи неустойка от 100.00лв.

   - да дава ежедневно информация за движението на автомобила. Превозвачът

дължи неустойка от 100.00лв. за всеки ден неизпълнение.

   - да спазва последващи нареждания и указания от страна на АВВИ ГРУП ЕООД;

   - в случай, че представител на митническата администрация разпломбира

превозното средство и изземе част от товара, превозвачът е длъжен да следи за това, иззетото количество да бъде вписано в товарителницата или да бъде съставен протокол, като тези действия трябва да бъдат удостоверени с подпис и митнически печат.

5.8. Превозвачът се задължава да не се договаря и извършва пряко за изпращача или получателя, който е клиент на АВВИ ГРУП ЕООД, превоз на товари, освен ако превозвачът вече има договорни взаимоотношения с този клиент. При неизпълнение превозвачът дължи на АВВИ ГРУП ЕООД неустойка в размер на навлото за последния извършен по заявка на АВВИ ГРУП ЕООД превоз, но не по-малко от

1 000.00лв.

С настоящото превозвачът декларира, че такива взаимоотношения не съществуват.

5.9. Превозвачът е длъжен своевременно да информира АВВИ ГРУП ЕООД в писмен вид при промяна на обстоятелства свързани или относно търговската му регистрация, лиценз за превоз на товари, както и подновяване на ЧМР застраховката.

5.10. Превозвачът няма право да възложи на подизпълнител извършването на заявения превоз, освен с писмено съгласие на АВВИ ГРУП ЕООД. Не се разрешава публикуването на товарите в интернет пространството и транспортно-спедиторските борси.

5.11. При катастрофа, пожар, кражба или друг инцидент, превозвачът е длъжен незабавно да информира АВВИ ГРУП ЕООД, както и компетентните местни полицейски и други власти, и изиска съставянето на официални документи удостоверяващи събитието. Превозвачът е длъжен да съдейства на АВВИ ГРУП ЕООД за изясняването на всякакви случаи на неизпълнение на закона и настоящата заявка.

5.12. Превозвачът е длъжен да не разпространява и да не предоставя на трети лица, никаква търговска или административна информация за АВВИ ГРУП ЕООД, станала известна във връзка или по повод изпълнението на настоящата заявка.

 

6. Отговорност и санкции:

6.1. Всички транспорти са подчинени на и се извършват в съответствие с Конвенцията за договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR), актуално издание.

6.2. Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса и/или повреда на товара от момента на приемането му до момента на доставянето му. Последният е длъжен в рамките на 20 дни от получаване на рекламация за цялостната или частична липса и/или повреда на товара да предяви претенция за обезщетение за възникналата щета към своя застраховател и да уведоми АВВИ ГРУП ЕООД  за своето становище, респективно за становището на своя застраховател, по тази рекламция. В случай, че след горе посочения срок такова становище не е предоставено на АВВИ ГРУП ЕООД, ще се смята че превозвача не оспорва, отправената към него рекламация по основание и размер, и се задължава да я изплати в 15 дневен срок.

6.3. При престой на камион над 48 часа за обмитяване/товарене/разтоварване по вина на АВВИ ГРУП ЕООД, последното дължи неустойка в размер на 100.00лв. за започнати 24 часа, ако в 5 дневен срок от деня на закъснялото събитие превозвачът предяви искане.

6.4. Ако в деня на товарене АВВИ ГРУП ЕООД оттегли заявката за превоз, последното дължи неустойка в размера на 50.00лв., ако в 5 дневен срок превозвачът предяви искане.

6.5. Превозвачът гарантира спазването на всички трудово-правни и социално-правни разпоредби свързани с неговата дейност, в това число и законови разпоредби на други държави, на чиято територия заявката за превоз се изпълнява, когато законите на тази чужда страна могат пряко или косвено да бъдат приложими във връзка с изпълнението на заявката за превоз. Тук се има предвид, но не само, разпоредби относно минималните заплати и т.н.

6.5а. Превозвачът е задължен да осигури спазване на задълженията по т.6.5. от неговите подизпълнители и временни служители/работници.

6.5b. При поискване превозвачът е длъжен да предостави доказателство за спазване на задълженията му по т.6.5.

6.5c. За всяко нарушение на задълженията му по т.6.5. превозвачът дължи неустойка в размер на 5 000.00EUR, която ще бъде дължима за плащане веднага.

6.5d. Превозвачът е задължен да обезщети АВВИ ГРУП ЕООД по всички искове от трети страни, по-специално, но не само от служители на превозвача, претенции на подизпълнители, на работниците и служителите на подизпълнител, както и временни служители, които претенции са възникнали по повод на или във връзка с разпоредбите посочени в т.6.5., като резултат от изпълнението на заявката за превоз. Задължението за обезщетение се отнася и за искове срещу превозвача от страна на данъчно-осигурителни и други финансови органи и институции.

6.5е. АВВИ ГРУП ЕООД ще уведоми превозвача своевременно, ако претенции свързани с прилагането на разпоредбите посочени в т.6.5 по-горе са предявени срещу АВВИ ГРУП ЕООД от служители на превозвача, подизпълнители или времето работещи за превозвача, както и изпълняващи дейности за превозвача на база на граждански договори, или ако на АВВИ ГРУП ЕООД стане известно, че подобни претенции са предявени към трети страни от служители на превозвача, подизпълнители или времето работещи за превозвача, или изпълняващи дейности за превозвача на база на граждански договори, данъчно-осигурителни или други финансови органи и институции.

6.5f. Ако по повод или във връзка със споменатите в т.6.5 разпоредби, или във връзка с изпълнение на заявка за превоз от АВВИ ГРУП ЕООД, ръководител или сужител/работник на АВВИ ГРУП ЕООД бъде осъден с влязло в сила решение за неспазване на разпоредбите по т.6.5 по небрежност от страна на превозвачът, последният е длъжен да обезщети АВВИ ГРУП ЕООД за наложеното наказание, освен ако това не представлява възпрепятстване на правосъдието. Превозвачът е длъжен да плати обезщетение на АВВИ ГРУП ЕООД или съответната страна за разходи направени по делото, в това число държавни такси, адвокатски/ консултански хонорар.

6.5g. Превозвачът е длъжен да уведоми АВВИ ГРУП ЕООД незабавно за започнало административно или наказателно производство във връзка с прилагането на посочените в т.6.5 разпоредби, или ако на превозвачът е станало известно, че административно или наказателно производство на база прилагането на посочените в т.6.5 разпоредби е свързано с подизпълнители на превозвача, временно работещи за превозвача, или изпълняващи дейности за превозвача на база на граждански договори

6.6. При изпълнение на задълженията си по настоящата заявка превозвачът е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, ръководни принципи и други правила. В това число:

   - Превозвачът е длъжен да спазва нормите за борба с подкупите и корупцията

(също така съответното законодателство на Обединеното Кралство, когато е приложимо);

   - Превозвачът е длъжен да спазва Кодекса за поведение на АВВИ ГРУП ЕООД

   - Превозвачът е длъжен да съблюдава правилата по организацията на времето за

управление, прекъсвания, дневните и седмичните почивки на водачите във връзка с Регламент (ЕО) 561 от 2006г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, и във връзка със забраните за движение на тежкотоварни автомобили;

   - Превозвачът гарантира, че не е замесен с лица, групи или образуванията, с

които е забранено извършването на търговска дейност, в съответствие с Резолюции на ООН 1373/2001 и 1390/2002, разпоредби на ЕO 2580/2001 и 881/2002.

6.7. АВВИ ГРУП ЕООД не носи отговорност за искове, загуби и/или щети, възникнали във връзка с неизпълнение от страна на превозвача на задълженията му по настоящата заявака и закона. Превозвачът е отговорен пред АВВИ ГРУП ЕООД за искове, загуби и/или щети възникнали във връзка с неизпълнение от страна на превозвача на задълженията му по настоящата заявка и се задължава да обезщети, освободи от отговорност и защити АВВИ ГРУП ЕООД в случай, че такива искове, загуби и/или щети настъпят.

6.8. Неустойки дължащи се на АВВИ ГРУП ЕООД от превозвачa за неспазване на договорните задължения по настоящата заявка ще се прихващат от дължимо възнаграждение за извършен превоз.

 

Заявката се счита за приета и горепосочените условия и задължения се считат за договорени със съобщаване на регистрационните номера на транспортното средство. Промяната на регистрационните номера на транспортното средство не променя валидността и действието на настоящата заявка.

 

5. Задължения на Превозвача:

5.1. При изпълнение на задълженията си превозвачът е длъжен да действа с грижата на добрия търговец/превозвач.

5.2. Превозвачът гарантира, че използваните транспортни средства и наетия от него персонал отговарят на всички нормативни изисквания, в това число Превозвачът разполага с всички разрешителни, лицензи и необходими документи за извършване на заявения превоз. Превозното средство трябва да се намира в изправно техническо състояние след редовен технически преглед.

5.3. При транспорт на опасни товари превозвачът гарантира, че водачите на превозните средства са обучени и отговарят на условията на АДР Конвенцията, а превозните средства отговарят на изискванията на АДР Конвенцията.

5.4. Превозвачът е длъжен да представи на АВВИ ГРУП ЕООД валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ за заявения с настоящата заявка превоз, като спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор. Превозвачът е длъжен да паркира автомобила само на охраняеми паркинги и да не оставя превозното средство без надзор. 

5.5. Превозвачът гарантира, че неговите служители/ подизпълнители ще изпълняват задълженията си според изискванията на закона и настоящата заявка, както и се въздържат от действия, които могат да навредят на доброто име на АВВИ ГРУП ЕООД, на изпращача и/или получателя на товара, ще бъдат в изряден външен вид, и ще спазват общоприетите правила за добро поведение.

5.6. По време на приемането на товара превозвачът е длъжен:

   - да следи за правилното нареждане и укрепване на товара, което да предотврати

разместването му;

   - да провери точността на данните в товарителницата относно брой и маркировка

на колетите, и впише в случай на несъответствие забележка в товарителницата;

   - да провери видимото състояние на превозваната стоката и нейната опаковка, и

впише забележка в случай на нарушена опаковка или недостатъчна такава;

   - да нанесе забележките си в товарителницата при невъзможност да брои, в

случай, че няма достъп до товарното помещение или не се спазват неговите указания по време на товарене;

   - да подпише и подпечати всички екземпляри на товарителницата.

5.7. По време на транспорта превозвачът е длъжен:

   - да спазва изискването автомобилът да бъде снабден с колани минимум по един

на всеки линиен метър. В случай на не спазване превозвачът дължи неустойка от 100.00лв.

   - да дава ежедневно информация за движението на автомобила. Превозвачът

дължи неустойка от 100.00лв. за всеки ден неизпълнение.

   - да спазва последващи нареждания и указания от страна на АВВИ ГРУП ЕООД;

   - в случай, че представител на митническата администрация разпломбира

превозното средство и изземе част от товара, превозвачът е длъжен да следи за това, иззетото количество да бъде вписано в товарителницата или да бъде съставен протокол, като тези действия трябва да бъдат удостоверени с подпис и митнически печат.

5.8. Превозвачът се задължава да не се договаря и извършва пряко за изпращача или получателя, който е клиент на АВВИ ГРУП ЕООД, превоз на товари, освен ако превозвачът вече има договорни взаимоотношения с този клиент. При неизпълнение превозвачът дължи на АВВИ ГРУП ЕООД неустойка в размер на навлото за последния извършен по заявка на АВВИ ГРУП ЕООД превоз, но не по-малко от

1 000.00лв.

С настоящото превозвачът декларира, че такива взаимоотношения не съществуват.

5.9. Превозвачът е длъжен своевременно да информира АВВИ ГРУП ЕООД в писмен вид при промяна на обстоятелства свързани или относно търговската му регистрация, лиценз за превоз на товари, както и подновяване на ЧМР застраховката.

5.10. Превозвачът няма право да възложи на подизпълнител извършването на заявения превоз, освен с писмено съгласие на АВВИ ГРУП ЕООД. Не се разрешава публикуването на товарите в интернет пространството и транспортно-спедиторските борси.

5.11. При катастрофа, пожар, кражба или друг инцидент, превозвачът е длъжен незабавно да информира АВВИ ГРУП ЕООД, както и компетентните местни полицейски и други власти, и изиска съставянето на официални документи удостоверяващи събитието. Превозвачът е длъжен да съдейства на АВВИ ГРУП ЕООД за изясняването на всякакви случаи на неизпълнение на закона и настоящата заявка.

5.12. Превозвачът е длъжен да не разпространява и да не предоставя на трети лица, никаква търговска или административна информация за АВВИ ГРУП ЕООД, станала известна във връзка или по повод изпълнението на настоящата заявка.

 

6. Отговорност и санкции:

6.1. Всички транспорти са подчинени на и се извършват в съответствие с Конвенцията за договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR), актуално издание.

6.2. Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса и/или повреда на товара от момента на приемането му до момента на доставянето му. Последният е длъжен в рамките на 20 дни от получаване на рекламация за цялостната или частична липса и/или повреда на товара да предяви претенция за обезщетение за възникналата щета към своя застраховател и да уведоми АВВИ ГРУП ЕООД  за своето становище, респективно за становището на своя застраховател, по тази рекламция. В случай, че след горе посочения срок такова становище не е предоставено на АВВИ ГРУП ЕООД, ще се смята че превозвача не оспорва, отправената към него рекламация по основание и размер, и се задължава да я изплати в 15 дневен срок.

6.3. При престой на камион над 48 часа за обмитяване/товарене/разтоварване по вина на АВВИ ГРУП ЕООД, последното дължи неустойка в размер на 100.00лв. за започнати 24 часа, ако в 5 дневен срок от деня на закъснялото събитие превозвачът предяви искане.

6.4. Ако в деня на товарене АВВИ ГРУП ЕООД оттегли заявката за превоз, последното дължи неустойка в размера на 50.00лв., ако в 5 дневен срок превозвачът предяви искане.

6.5. Превозвачът гарантира спазването на всички трудово-правни и социално-правни разпоредби свързани с неговата дейност, в това число и законови разпоредби на други държави, на чиято територия заявката за превоз се изпълнява, когато законите на тази чужда страна могат пряко или косвено да бъдат приложими във връзка с изпълнението на заявката за превоз. Тук се има предвид, но не само, разпоредби относно минималните заплати и т.н.

6.5а. Превозвачът е задължен да осигури спазване на задълженията по т.6.5. от неговите подизпълнители и временни служители/работници.

6.5b. При поискване превозвачът е длъжен да предостави доказателство за спазване на задълженията му по т.6.5.

6.5c. За всяко нарушение на задълженията му по т.6.5. превозвачът дължи неустойка в размер на 5 000.00EUR, която ще бъде дължима за плащане веднага.

6.5d. Превозвачът е задължен да обезщети АВВИ ГРУП ЕООД по всички искове от трети страни, по-специално, но не само от служители на превозвача, претенции на подизпълнители, на работниците и служителите на подизпълнител, както и временни служители, които претенции са възникнали по повод на или във връзка с разпоредбите посочени в т.6.5., като резултат от изпълнението на заявката за превоз. Задължението за обезщетение се отнася и за искове срещу превозвача от страна на данъчно-осигурителни и други финансови органи и институции.

6.5е. АВВИ ГРУП ЕООД ще уведоми превозвача своевременно, ако претенции свързани с прилагането на разпоредбите посочени в т.6.5 по-горе са предявени срещу АВВИ ГРУП ЕООД от служители на превозвача, подизпълнители или времето работещи за превозвача, както и изпълняващи дейности за превозвача на база на граждански договори, или ако на АВВИ ГРУП ЕООД стане известно, че подобни претенции са предявени към трети страни от служители на превозвача, подизпълнители или времето работещи за превозвача, или изпълняващи дейности за превозвача на база на граждански договори, данъчно-осигурителни или други финансови органи и институции.

6.5f. Ако по повод или във връзка със споменатите в т.6.5 разпоредби, или във връзка с изпълнение на заявка за превоз от АВВИ ГРУП ЕООД, ръководител или сужител/работник на АВВИ ГРУП ЕООД бъде осъден с влязло в сила решение за неспазване на разпоредбите по т.6.5 по небрежност от страна на превозвачът, последният е длъжен да обезщети АВВИ ГРУП ЕООД за наложеното наказание, освен ако това не представлява възпрепятстване на правосъдието. Превозвачът е длъжен да плати обезщетение на АВВИ ГРУП ЕООД или съответната страна за разходи направени по делото, в това число държавни такси, адвокатски/ консултански хонорар.

6.5g. Превозвачът е длъжен да уведоми АВВИ ГРУП ЕООД незабавно за започнало административно или наказателно производство във връзка с прилагането на посочените в т.6.5 разпоредби, или ако на превозвачът е станало известно, че административно или наказателно производство на база прилагането на посочените в т.6.5 разпоредби е свързано с подизпълнители на превозвача, временно работещи за превозвача, или изпълняващи дейности за превозвача на база на граждански договори

6.6. При изпълнение на задълженията си по настоящата заявка превозвачът е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, ръководни принципи и други правила. В това число:

   - Превозвачът е длъжен да спазва нормите за борба с подкупите и корупцията

(също така съответното законодателство на Обединеното Кралство, когато е приложимо);

   - Превозвачът е длъжен да спазва Кодекса за поведение на АВВИ ГРУП ЕООД

   - Превозвачът е длъжен да съблюдава правилата по организацията на времето за

управление, прекъсвания, дневните и седмичните почивки на водачите във връзка с Регламент (ЕО) 561 от 2006г. на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, и във връзка със забраните за движение на тежкотоварни автомобили;

   - Превозвачът гарантира, че не е замесен с лица, групи или образуванията, с

които е забранено извършването на търговска дейност, в съответствие с Резолюции на ООН 1373/2001 и 1390/2002, разпоредби на ЕO 2580/2001 и 881/2002.

6.7. АВВИ ГРУП ЕООД не носи отговорност за искове, загуби и/или щети, възникнали във връзка с неизпълнение от страна на превозвача на задълженията му по настоящата заявака и закона. Превозвачът е отговорен пред АВВИ ГРУП ЕООД за искове, загуби и/или щети възникнали във връзка с неизпълнение от страна на превозвача на задълженията му по настоящата заявка и се задължава да обезщети, освободи от отговорност и защити АВВИ ГРУП ЕООД в случай, че такива искове, загуби и/или щети настъпят.

6.8. Неустойки дължащи се на АВВИ ГРУП ЕООД от превозвачa за неспазване на договорните задължения по настоящата заявка ще се прихващат от дължимо възнаграждение за извършен превоз.

 

Заявката се счита за приета и горепосочените условия и задължения се считат за договорени със съобщаване на регистрационните номера на транспортното средство. Промяната на регистрационните номера на транспортното средство не променя валидността и действието на настоящата заявка.

 

Споразумение за обработване на данни между администратор на лични данни и обработващ лични данни

* Споразумението допълва основния Договор, както за "Товародатели- Завяители" така и за "Превозвачи" .

 

Дефиниции:

1. „Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

2. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора

3. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

Като се има предвид че:

 • АДМИНИСТРАТОРЪТ има достъп до личните данни на своите клиенти, възложители, подизпълнители, изпълнители. (наричани по-долу "субектите на данни"), като обработването на личните данни е във връзка със следната цел: извършване на транспортна услуга или посредническа услуга за осъществяване на транспортна услуга.

• АДМИНИСТРАТОРЪТ желае ОБРАБОТВАЩИЯТ ЛИЧНИ ДАННИ да извърши определени видове обработване в съответствие с настоящото споразумение.

• АДМИНИСТРАТОРЪТ е определил целта и средствата за обработване на лични данни, а именно: за изпълнение на Заявка/договор за транспорт

• ОБРАБОТВАЩИЯТ ЛИЧНИ ДАННИ се е задължил да се съобрази с настоящото споразумение за обработване на данни и да спазва задълженията за сигурност и защита на лични данни съгласно Общия регламент

• АДМИНИСТРАТОРЪТ се счита за отговорна страна по смисъла на Общия регламент

Страните се споразумяха за следното:

I. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Договорът се сключва за срок до приключване на Заявка Договор за транспорт.

II. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Чл. 2. Обработващият лични данни се задължава да обработва лични данни от името на Администратора в съответствие с целта и условията, определени в настоящото споразумение за обработване на данни, както следва: Извършване на транспортна услуга, изготвяне на фактура за транспорт, фактура за посредническа дейност, изпращане на документи, изпращане на обратни документи по заявка договор за транспорт чрез куриерски дружества или Български Пощи АД, по имейл, факс.

Чл. 3. (1) Обработващият лични данни се съгласява да се въздържа от използването на личните данни за каквато и да е друга цел, различна от посочената от Администратора.

(2) Администраторът на лични данни се задължава да информира обработващия лични данни преди всяко обработване за цели, които не са предвидени в това Споразумение за обработка на данни.

Чл. 4. Обработващият лични данни обработва личните данни само по документирано нареждане на администратора, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен когато е длъжен да направи това по силата на правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо обработващия лични данни, като в този случай обработващият лични данни информира администратора за това правно изискване преди обработването, освен ако това право забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 5. (1) Обработващият лични данни:

а) гарантира, че лицата, оправомощени от него да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

б) взема всички необходими мерки съгласно член 32 от Общия регламент във връзка със сигурността на обработването на личните данни;

в) подпомага Администратора да гарантира изпълнението на задълженията съгласно членове 32 — 36 от Общия регламент, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на обработващия лични данни;

г) по избор на Администратора заличава или връща на Администратора всички лични данни след приключване на услугите по обработване и заличава съществуващите копия, освен ако правото на ЕС или правото на държава членка не изисква тяхното съхранение;

д) осигурява достъп на Администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията, и позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на администратора или друг одитор, оправомощен от администратора. Обработващият лични данни незабавно уведомява администратора, ако според него дадено нареждане нарушава Общия регламент или други разпоредби на ЕС или на държавите членки относно защитата на данни;

е) спазва необходимите условия за включване на друг обработващ лични данни;

ж) подпомага Администратора, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задълженията му;

з) по избор на Администратора заличава или връща на администратора всички лични данни след приключване на услугите по обработване и заличава съществуващите копия, освен ако правото на Съюза или правото на държава членка не изисква тяхното съхранени;

и) осигурява достъп на администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията и позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на администратора или друг одитор, оправомощен от администратора. Обработващият лични данни незабавно уведомява администратора, ако според него дадено нареждане нарушава изискванията на Общия регламент или други разпоредби на ЕС или на държавите членки относно защитата на данни;

ж) Обработващият лични данни може в рамките на настоящото споразумение да ангажира друг обработващ лични данни при следните условия с идричното писмено съгласие на АДМИНИСТРАТОРА, като гарантира, че избраният от него обработващ лични данни се е съгласил писмено със същите задължения, които са съгласувани между администратора и обработващия лични данни.

з) В случай на договореност с администратора, обработващият може да уведоми надзорния орган за нарушения на личните данни от името на администратора, ако администраторът е дал на обработващия разрешение и това е част от договорните споразумения между администратора

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 6. (1) Обработващият лични данни е отговорен само за обработката на личните данни съгласно настоящото споразумение за обработка на данни, в съответствие с инструкциите на администратора и на контролиращия орган.

(2). Обработващият лични данни гарантира, че има изрично съгласие и / или правна основа за обработка на съответните лични данни. Освен това гарантира, че съдържанието на личните данни и обработката не е незаконно и не нарушава правата на трета страна.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДОКЛAД

Чл. 7. (1) В случай на изтичане на данни или друго нарушение съгласно Общия регламент, обработващият лични данни трябва да уведоми администратора за това без забавяне, след което администраторът информира субектите на данни и съответния надзорен орган.

(2) Във връзка с ал. 1, обработващият лични данни се задължава да предостави пълна и точна информация.

(3) Обработващият лични данни се задължава да си сътрудничи със съответните органи, включително надзорни органи и / или субектите на данни, като остава отговорен за неизпълнение на законовите си задължения.

(4) Задължението за докладване включва във всеки случай задължението да докладва и фактът, че е настъпило изтичане на данни, включително подробности относно причината за изтичане; известните и / или очаквани последствия, предложеното решение, мерките, които са предприети.

VI. СИГУРНОСТ 

Чл. 8. Обработващият лични данни се задължава да предприеме подходящи технически и организационни мерки във връзка със защитата на личните данни, като съхранява личните данни съгласно изискванията.

Чл. 9. (1) За да се потвърди спазването на настоящото споразумение за обработване на данни, Администраторът има право да извърши одит, който има право да възложи и на независима трета страна, за което следва да уведоми писмено обработващия лични данни. Одитът може да бъде извършен при конкретни основания за злоупотреба с лични данни, не по-рано от 3 дни, след като администраторът е уведомил писмено обработващия лични данни.

(2) Констатациите по отношение на извършения одит ще бъдат обсъдени и оценени от страните.

(3) Разходите за одита ще бъдат поети от АДМИНИСТРАТОРА и/ или ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ - Решението се взима в допълнителен споразумителен протокол подписан от двете страни.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Настоящото Споразумение за обработване на данни се сключва за срока, посочен в чл. 1.

(2) Споразумението за обработване на данни може да бъде прекратено:

- с изтичане на срока;

- по взаимно съгласие, изразено писмено;

- при неизпълнение на задълженията на всяка от страните, както и при нарушения на Общия регламент, като в този случай всяка от страните има право да уведоми надзорния орган за извършеното нарушение.

Чл. 11. Настоящото споразумение за обработване на данни може да бъде изменяно само от страните по взаимно съгласие.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. (1) Споразумението за обработване на данни и тяхното прилагане ще се регулира от Българското законодателство.

(2) Всеки спор, възникващ между страните по отношение на и / или произтичащ от настоящото споразумение за обработване на данни, ще бъде отнесен до компетентния орган.

Настоящото споразумение и ОБЩИ УСЛОВИЯ са неразделна част от Заявка/ Договор за транспорт.

 

 

 

 

 

 АВВИ ГРУП ЕООД запазва правото си да променя горните текстове без предизвестие, като същите се упоменават на официалната интернет страница на дружеството.